AVG 2018

Nieuwe privacywetgeving

Terzake. Merken Strategie Design neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming via lex@komterzake.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Terzake kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Terzake en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Terzake verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Terzake afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw opleiding en bijscholing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Terzake verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling

Terzake verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

Terzake verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal leveranciers waaronder drukkerijen en tekstschrijvers. Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan organisaties bij wie u diensten afneemt. Ook nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze verwerkers. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging


Terzake gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Terzake bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer gebruikt maakt van de diensten van Terzake worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Door gebruik te maken van deze website of door op de button ‘Ik snap ‘m!’ te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Terzake gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

 • De ‘functionele’ cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

 

Terzake maakt géén gebruik van voorkeurs- en marketingcookies.

 • Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
 • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via lex@komterzake.nl

U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Tenslotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met ons of met onze Functionaris gegevensbescherming Lex Nijhuis. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende socialmediakanalen:

 

Nieuwsbrief

U kunt u via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via de link onderaan de nieuwsbrief.

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar lex@komterzake.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd.

Borne, 25 mei 2018

Terzake. Merken Strategie Design takes your privacy very seriously and will process and use your personal data in a secure manner. This privacy statement describes the Privacy Policy we have implemented. If you have any questions about our privacy policy, please contact our Data Protection Officer at lex@komterzake.nl

Processing personal data

Personal data about you may be processed in this respect by you using the services of Terzake and by providing your details to Terzake by means of the contact form on the website. Depending on the services you purchase from Terzake, we may process the following personal data:

 • First and last name/li>
 • Date of birth
 • Sex
 • E-mail address
 • Phone number
 • Address data
 • Bank account number
 • Information about your training and further training
 • Other personal data that you actively provide, for example by registering on this website

 

For what purposes are your personal data processed?

In this respect, this data is processed for the following purposes:

 • You call or e-mail if necessary to carry out our services
 • Inform you about changes to our services and products
 • Sending our newsletter
 • Handling your payment

Your details will not be processed for purposes other than those mentioned above, unless Terzake have received your permission for this.

Use by third parties

In this respect, your personal data will only be provided to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you. For example, we work with a number of suppliers including printing companies and copywriters. We will only provide data to organizations from whom you purchase services. We also take appropriate measures to ensure that your data is properly secured, and conclude processing agreements with all our processors. Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required or permitted.

Security

In this respect, the protection of your personal data is serious and therefore takes appropriate measures to protect your data as well as possible against loss, misuse, unauthorized access and unwanted disclosure.

Storage period

Your data will not be stored for longer than necessary for the purpose for which your data is collected. If you no longer use the services of Terzake, your personal data will be deleted, unless there is a legal retention period.

Cookies

By using this website or by clicking on the ‘I snap ‘m!’ button you agree to the use of cookies and the collection of information on this basis by us and by third parties. A cookie is a small file that is stored on your computer, tablet or smartphone during the first visit to this website.

Terzake only use functional and analytical cookies.

 • The ‘functional’ cookies that we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly.
 • With the analytical cookies we get better insight into the functioning of the website. In this way we can optimize our website.

 

Terzake does not use preferred and marketing cookies.

 • Preferred cookies ensure that a website can remember information that influences the behavior and design of the website, such as the language of your preference or the region where you live.
 • Marketing cookies are used to track visitors when they visit different websites. Their goal is to display ads that are tailored to and relevant to the individual user. These ads become more valuable to publishers and external advertisers.

 

Your rights

You have the right to view, modify or delete your data. If you would like more information about the security of your personal data, or if you would like to submit a request for access, adaptation or deletion, please contact us at lex@komterzake.nl

You have the right to deny us certain data processing. However, this may affect our service to you. Finally, you are entitled to data portability: you can request that your data be transferred to you in a frequently used format.

If you feel that your data is not secure, you can always contact us or our Lex Nijhuis Data Protection Officer. If, unfortunately, we can not resolve this together, you can submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority via the following link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Important information and news can be found on our social media channels. On the contact page on our website, buttons have been placed on these platforms. Read the privacy statements of these platforms to know how they deal with privacy. We use the following social media channels:

 

Newsletter

You can sign up for the newsletter via our website. This keeps you informed of our developments. If you no longer wish to receive newsletters, please sign up via the link at the bottom of the newsletter.

Data protection officer

You can contact our data protection officer by sending an e-mail to lex@komterzake.nl

Change of privacy statement

This privacy statement can be changed by us at any time.

Borne, May 25th, 2018